โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองหลุม

ในวันที่ 22 กันยายน 2561 นายชอบ  ถาวร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม นางสาย  งามอยู่  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม และพนักงาน ลูกจ้าง ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองหลุม