รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อโลกสีเขียว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม  ได้ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหลุม คัดแยกขยะ เพื่อโลกสีเขียว