แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

กำหนดแจกเบี้ย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

อบต.หนองหลุม จะทำการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00  น. เป็นต้นไป