ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560

กำหนดระยะเวลาชำระภาษีประจำปี 2560 มีดังนี้

**ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   -ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
    ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
    (ชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน)
**ภาษีป้าย
  -ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
   ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม
**ภาษีบำรุงท้องที่
   -ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน