กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562

พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคค