สำนักปลัด

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำลหนองหลุม
นางสาย งามอยู่
รองปลัด อบต.ตำบลหนองหลุม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายสงกรานต์ ตรียะเวชกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอานุภาพ พงษ์พวง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวไพสุรางค์ ทั่งทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางปิยวรรณ เพชรดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สิบเอก สมบัติ หาญพจมาน
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
นางสาวอนุสรา นวลแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวเพ็ญประภา หมอกมืด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวปริศนา ณ วิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพิเชษฐ อินทร์เกลี่ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
Copyright © 2019. All rights reserved.