สำนักปลัด

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำลหนองหลุม
นางสาย งามอยู่
รองปลัด อบต.ตำบลหนองหลุม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายสงกรานต์ ตรียะเวชกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอานุภาพ พงษ์พวง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางปิยวรรณ เพชรดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สิบเอก สมบัติ หาญพจมาน
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
นางสาวไพสุรางค์ ทั่งทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญประภา หมอกมืด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวปริศนา ณ วิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพิเชษฐ อินทร์เกลี่ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ