สำนักปลัด

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำลหนองหลุม
นางสาย งามอยู่
รองปลัด อบต.ตำบลหนองหลุม
น.ส.กวินกาญจน์ ธนชัยวุฒิพงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสงกรานต์ ตรียะเวชกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางปิยวรรณ เพชรดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.นภชนก เลี้ยงประเสริฐ
นักพัฒนาชุนชนปฏิบัติการ
น.ส.ไพสุรางค์ ทั่งทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
น.ส.ปริศนา ณ วิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.เพ็ญประภา หมอกมืด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางวิภาพร ฟุ้งถือทรัพย์
แม่บ้าน
นายประพจน์ เมฆอ่อน
คนสวน
นายกมล ขันธ์ล้อม
คนขับรถ
น.ส.จารุวรรณ ทองดอนอินทร์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายปริญญา สระทองรอด
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายแฉล้ม บริรัตน์
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายสิงหา คุ้มวงษ์
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายศักย์ศรณ์ ทองสุข
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายวรวุฒิ มาลัยทอง
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายอนุกูล ทองสุข
จ้างเหมา (งานป้องกัน)