สำนักปลัด

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำลหนองหลุม
นางสาย งามอยู่
รองปลัด อบต.ตำบลหนองหลุม
นางสาวกวินกาญจน์ ธนชัยวุฒิพงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสงกรานต์ ตรียะเวชกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางปิยวรรณ เพชรดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สิบเอก เอกภพ ม่วงป่า
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
นางสาวไพสุรางค์ ทั่งทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญประภา หมอกมืด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวปริศนา ณ วิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวิภาพร ฟุ้งถือทรัพย์
แม่บ้าน
นายประพจน์ เมฆอ่อน
คนสวน
นายกมล ขันธ์ล้อม
คนขับรถ
นายปริญญา สระทองรอด
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายแฉล้ม บริรัตน์
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายสิงหา คุ้มวงษ์
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายศักย์ศรณ์ ทองสุข
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายวรวุฒิ มาลัยทอง
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายอนุกูล ทองสุข
จ้างเหมา (งานป้องกัน)