สมาชิกสภา อบต.

นายชำนาญจิตร มาน้อย
ประธานสภา อบต.หนองหลุม
นายกอน วงษ์โปทา
รองประธานสภา อบต.หนองหลุม
นายสุชาติ ราญพล
เลขานุการสภา อบต.หนองหลุม
นายสิงห์ สิงห์กวาง
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 1
นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรักษ์
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 1
นางนันทิชา ทาสาย
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 2
นายวิโรจน์ พงษ์พวง
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 3
นายสุที โชคเกิด
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 5
นายประทีป อินทพงษ์
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 5
นายประจบ แตงอ่อน
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 6
นายวันทา แสนบุญศิริ
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 7
นายสมิง แพงย้อย
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 7
นายชูศักดิ์ ทองดอนยอด
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 8
นายบุญมี แก้วทอง
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 8
นายสมศักดิ์ อิ่มอก
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 10
นายทันสมัย คุ้มภัยสวัสดิ์
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 10
นางพิมพา คงมี
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 11
นางสาวสุพิชา จันสายทอง
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 11
นายนบ มาน้อย
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 12