สมาชิกสภา อบต.

นายชูศักดิ์ ทองดอนยอด
ประธานสภา อบต.หนองหลุม
นายประทีป อินทพงษ์
รองประธานสภา อบต.หนองหลุม
นายสุชาติ ราญพล
เลขานุการสภา อบต.หนองหลุม
นายยงยุทธ แออ่วม
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 1
นายชยพล เกิดแพ
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 2
นายปัณณทัต ประสารทอง
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 3
นายสายใจ ทองจันเทา
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 4
นายวิละ ปานสุข
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 6
นายวันทา แสนบุญศิริ
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 7
นายบุญเรือง เพชรน้อย
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 9
นายสุนทร สิงห์ลอ
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 10
นางสาวสุพิชา จันสายทอง
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 11
นายนบ มาน้อย
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 12