สมาชิกสภา อบต.

นายชำนาญจิตร มาน้อย
ประธาน สภาฯ อบต.หนองหลุม
นายกอน วงษ์โปทา
รองประธาน สภาฯ อบต.หนองหลุม
นายสุชาติ ราญพล
เลขานุการสภาฯ อบต.หนองหลุม
นายสิงห์ สิงห์กวาง
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 1
นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรักษ์
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 1
นางนันทิชา ทาสาย
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 2
นายคำนึง งามพร้อม
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 3
นายวิโรจน์ พงษ์พวง
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 3
นางสาวปานมธุรส ทองดอนแอ
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 4
นายประเสริฐ ทองดอนแอ
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 4
นายสุที โชคเกิด
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 5
นายประทีป อินทพงษ์
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 5
นายประจบ แตงอ่อน
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 6
นายวันทา แสนบุญศิริ
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 7
นายสมิง แพงย้อย
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 7
นายชูศักดิ์ ทองดอนยอด
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 8
นายบุญมี แก้วทอง
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 8
นายสวรรค์ ขันเอีย
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 9
นายสุรินทร์ ทองดอนแฝง
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 9
นายสมศักดิ์ อิ่มอก
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 10
นายทันสมัย คุ้มภัยสวัสดิ์
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 10
นางพิมพา คงมี
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 11
นางสาวสุพิชา จันสายทอง
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 11
นายนบ มาน้อย
ส.อบต.หนองหลุม หมู่ที่ 12
Copyright © 2019. All rights reserved.