สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลสภาพทั่วไป

         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ตั้งอยู่ เลขที่ 89 บ้านไหล่โก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ระยะห่างจากอำเภอ มาทางทิศเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร

               ทิศเหนือ              ติดต่อกับ ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก

               ทิศใต้                 ติดต่อกับ ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร  

               ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ ตำบลกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

               ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ ตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม  มีพื้นที่ประมาณ 54.82 ตารางกิโลเมตร  ประมาณ   34,265  ไร่

           สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก และมีลักษณะเป็นที่ราบสลับลูกคลื่นหรือคลื่นชั้น มีคลองกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

 จำนวนหมู่บ้าน และจำนวนประชากร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านต้นประดู่ 193 181 374 115
2 บ้านโนนป่าแดง 174 188 362 114
3 บ้านต้นประดู่ 253 259 512 176
4 บ้านป่าสัก 200 252 452 120
5 บ้านหนองหลุม 224 277 501 169
6 บ้านยางนกกระทุง 235 237 472 179
7 บ้านไหล่โก 360 382 742 257
8 บ้านห้วยห้าง 356 326 682 192
9 บ้านบัวยาง 257 295 552 208
10 บ้านโนนไร่ 169 167 336 87
11 บ้านโนนซ่าน 149 154 303 81
12 บ้านเหนือพัฒนา 179 194 363 105
รวมทั้งสิ้น 2,749 2,912 5,661 1,803

ข้อมูลสภาพสังคม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทั้งหมด     3  แห่ง  มีดังนี้

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง

โรงเรียนระดับประถมศึกษามีทั้งหมด  6  แห่ง  มีดังนี้

1.โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี

2.โรงเรียนวัดโนนป่าแดง

3.โรงเรียนวัดหนองหลุม

4.โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)

5.โรงเรียนบ้านบัวยาง

6.โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีทั้งหมด  1  แห่ง  คือ

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลุม  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  1  แห่ง