วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม

“ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ให้ได้มาจรฐานควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  2. ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตร
  3. สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  4. เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  5. พัฒนาองค์กรและบุคลากรควบคู่ไปกับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม