วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม

     “สิ่งแวดล้อมดี  ชุมชนเข้มแข็ง  มุ่งสู่สังคมสันติสุข            ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ให้ได้มาจรฐานควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  2. ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตร
  3. สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  4. เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  5. พัฒนาองค์กรและบุคลากรควบคู่ไปกับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม