ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ** การบริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ** การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ** การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ** การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
1.ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอตลอดทั้งปี
2.อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
3.สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ชุมชน เพื่อกการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
4.ก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง บำรุง โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
5.พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
6.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน
7.การักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
9.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดการการเรียนรู้ให้หลากหลาย
10.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจายอำนาจและการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
11.พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากร และระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
12.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาและการบริหารและการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น