ปี พ.ศ.2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)                                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 • 01  โครงสร้าง
 • 02  ข้อมูลผู้บริหาร
 • 03  อำนาจหน้าที่
 • 04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • 05  ข้อมูลการติดต่อ
 • 06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 07  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • 08  Q&A
 • 09  Social  Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

 • 010  แผนดำเนินงานประจำปี
 • 011  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 012  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

 • 013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

 • 014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • 015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 017  E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • 018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 019  รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • 021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 022  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุ
 • 023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 026  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • 029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 030  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • 032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • 034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • 035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 • 036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • 037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • 038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • 039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • 040  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 • 042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • 043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Copyright © 2019. All rights reserved.