ประชุมสภาประจำเดือน

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561

วาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561