ประกาศป้องกันการทุจริต

ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ

ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยนช์ส่วนตนฯ

ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้แจ้ง หรือรับทราบ การทุจริตฯ

ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจฯ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุุคลากรฯ