บุคลากร

กองคลัง

KC Widget Content

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
นางนิรดา แน่นอุดร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางญาดา เรื่องลือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายไพรโรจน์ อติกรชวรินทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวเสาวนีย์ เกตุมะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสุรินทร์ ฉายศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวฐานิตตา วงค์รอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุพรรษา ช้างลอย
จ้างเหมา(งานจัดเก็บรายได้)

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำลหนองหลุม
นางสาย งามอยู่
รองปลัด อบต.ตำบลหนองหลุม
น.ส.กวินกาญจน์ ธนชัยวุฒิพงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสงกรานต์ ตรียะเวชกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางปิยวรรณ เพชรดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.นภชนก เลี้ยงประเสริฐ
นักพัฒนาชุนชนปฏิบัติการ
น.ส.ไพสุรางค์ ทั่งทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
น.ส.ปริศนา ณ วิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.เพ็ญประภา หมอกมืด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางวิภาพร ฟุ้งถือทรัพย์
แม่บ้าน
นายประพจน์ เมฆอ่อน
คนสวน
นายกมล ขันธ์ล้อม
คนขับรถ
น.ส.จารุวรรณ ทองดอนอินทร์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายปริญญา สระทองรอด
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายแฉล้ม บริรัตน์
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายสิงหา คุ้มวงษ์
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายศักย์ศรณ์ ทองสุข
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายวรวุฒิ มาลัยทอง
จ้างเหมา (งานป้องกัน)
นายอนุกูล ทองสุข
จ้างเหมา (งานป้องกัน)

กองช่าง

กองช่าง

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
นายพิเชียร ตุงคะศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเนติ พันธุ์พินิจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศักดิ์สิทธิ์ เข็มทอง
จ้างเหมา(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)
นางสาวผลิดา น้อยพันธ์
จ้างเหมา (งานธุรการกองช่าง)

New kc_accordion_tab

Empty section. Edit page to add content here.