คณะผู้บริหาร

♦♦ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการเมือง♦♦

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หนองหลุม
อีเมล์ : Chart_99@hotmail.com

♦♦ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ♦♦

นายสุชาติ ราญพล
ปลัด อบต.หนองหลุม
อีเมล์ : Chart_99@hotmail.com
นางสาย งามอยู่
รองปลัด อบต.หนองหลุม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อีเมล์ : Sai1535@hotmail.com
นางญาดา เรื่องลือ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง อีเมล์ : yada.21@hotmail.com
นางสาวลำเพย กางสือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล์ : Pai_cpp2554@hotmail.com
นายพิเชียร ตุงคะศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
อีเมล์ : Pichien2514@hotmail.com