คณะผู้บริหาร

♦♦ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการเมือง♦♦

นายชัยพงษ์ บุญส่ง
นายก อบต. หนองหลุม
อีเมล์ : Chaipong3858@gmail.com โทรศัพท์ 086-2826636
นายกอน วงษ์โปทา
รองนายก อบต.หนองหลุม
นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรักษ์
รองนายก อบต.หนองหลุม
นายสมิง แพงย้อย
เลขานุการนายก อบต.หนองหลุม

♦♦ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ♦♦

นายสุชาติ ราญพล
ปลัด อบต.หนองหลุม
อีเมล์ : Chart_99@hotmail.com
นางสาย งามอยู่
รองปลัด อบต.หนองหลุม
อีเมล์ : Sai1535@hotmail.com
นางสาวกวินกาญจน์ ธนชัยวุฒิพงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
อีเมล์ : ka.yam@hotmail.com
นางนิรดา แน่นอุดร
ผู้อำนวยการกองคลัง
อีเมล์ : u124.y421@gmail.com
นางสาวลำเพย กางสือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล์ : Pai_cpp2554@hotmail.com
นายพิเชียร ตุงคะศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
อีเมล์ : Pichien2514@hotmail.com