คณะผู้บริหาร

นายชอบ ถาวร
นายก อบต.หนองหลุม
นายประวัติ สร้อยมาลี
รองนายก อบต.หนองหลุม
นายบุญมา แก้วทอง
รองนายก อบต.หนองหลุม
นายชัยพงษ์ บุญส่ง
เลขานุการนายก อบต.หนองหลุม
นายสุชาติ ราญพล
ปลัด อบต.หนองหลุม
นางสาย งามอยู่
รองปลัด อบต.หนองหลุม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางญาดา เรื่องลือ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวลำเพย กางเสือ
ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายพิเชียร ตุงคะศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

Copyright © 2019. All rights reserved.