คณะผู้บริหาร

นายชอบ ถาวร
นายก อบต.หนองหลุม
นายประวัติ สร้อยมาลี
รองนายก อบต.หนองหลุม
นายบุญมา แก้วทอง
รองนายก อบต.หนองหลุม
นายชัยพงษ์ บุญส่ง
เลขานุการนายก อบต.หนองหลุม
Copyright © 2019. All rights reserved.