งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองหลุม

เบอร์ติอต่อแจ้งเหตุ

นายสุชาติ  ราญพล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
โทรศัพท์  089-9605668

นางสาย  งามอยู่ 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด               
โทรศัพท์ 081-9091535

นายสงกรานต์  ตรียะเวชกุล 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ       
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ 099-3854498