งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองหลุม

เบอร์ติอต่อแจ้งเหตุ

นายชอบ  ถาวร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม 

โทรศัพท์  081-9626324

นายสุชาติ  ราญพล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม

โทรศัพท์  089-9605668

นายสมบัติ  หาญพจมาน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ 094-6088258