e-GP

กรองปีงบประมาณ:
ปีงบประมาณ:
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทการจ้าง วิธีการ วันที่ประกาศ จำนวนเงิน
จ้างโครงการก่อสร้างลานตากข้าว บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 250,000.00 บาท
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยห้าง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง - นิคมอุตสาหกรรม ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 46,000.00 บาท
จ้างโครงการลงลูกรังคันคลองส่งน้ำสายป่าสัก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 - สายหนองริ้น หมู่ที่ 6 ตำบลวังโมกข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 250,000.00 บาท
จ้างโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 120,000.00 บาท
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 61,400.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศพด.อบต. หนองหลุม ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 10,000.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 6,840.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 8,000.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต.หนองหลุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 9,500.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 6,840.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 10,000.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 7,600.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 8,000.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 7,200.00 บาท
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 14,476.00 บาท
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 10,423.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโนนป่าแดง หมู่ 2 - บ้านโนนไร่ หมู่ 10 ตำบลหนองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 25,600.00 บาท
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 11,581.00 บาท
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 6 โรงเรียน(วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 9 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 192,241.00 บาท
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลัง 416-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 6,000.00 บาท
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์สำนักปลัด Brother TN-2380 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 6,300.00 บาท
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 5,350.00 บาท
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 18,200.00 บาท
จ้างเหมาสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 9,000.00 บาท
จ้างเหมาสนับสนุนงานด้านดูแลเด้กเล็ก อบต.หนองหลุม ม.7และปฏิบัติงานด้านสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 9,000.00 บาท
จ้างเหมาทำควาสะอาดอาคารและสำนักงานประจำ เดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 9,000.00 บาท
จ้างเหมาดูแลสวนและต้นไม้ อบต.หนองหลุม ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 9,000.00 บาท
จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 8,410.00 บาท
จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 9,000.00 บาท
จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 9,000.00 บาท
จ้างเหมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านดูแลเด็กเล็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบัวยาง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 8,410.00 บาท
จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 9,000.00 บาท
จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 9,000.00 บาท
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 63 2,525,000.00 บาท
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทการจ้าง วิธีการ วันที่ประกาศ จำนวนเงิน