e-GP

กรองปีงบประมาณ:
ปีงบประมาณ:
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทการจ้าง วิธีการ วันที่ประกาศ จำนวนเงิน
จ้างเหมาสำรวจสุนัข-แมว โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข-แมว ตามแนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 6,330.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายการะบาท หมู่ที่ ๔ บ้านป่าสัก ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 485,000.00 บาท
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 620.60 บาท
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 14,580.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคอนทะเล หมู่ที่ ๒ บ้านโนนป่าแดง ถึงหมู่ที่ ๑ ตำบลสามง่าม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 499,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มเย็น ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านต้นประดู่ ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 396,000.00 บาท
จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับจุดให้บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่าวันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 3,500.00 บาท
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่าวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 450.00 บาท
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 2,500.00 บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 2,426.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๓-๖๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 2,000.00 บาท
จ้างโครงการถมดินพร้อมลงลูกรังข้างกำแพงกันดิน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร (ช่วงที่ ๔ และ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 102,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร (ช่วงที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 144,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจีน่า หมู่ที่ ๙ บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 176,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองต้นประดู่ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๑ บ้านต้นประดู่ ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 104,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมกะพี้ หมูที่ ๓ บ้านต้นประดู่ ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 211,000.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 2,050.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมเบรกเกอร์ ซับเมอร์ส เพื่อใช้ในงานเติมน้ำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 1,055.00 บาท
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 26,418.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนซ่าน ถึง หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังปลาทู ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 200,000.00 บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 4,742.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนไร่ ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 76,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแก้วทอง หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยห้าง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 229,000.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 1,290.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังพิจิตร เชื่อมต่อ บ้านวังปลาทู หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 132,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า - หนองตะเข้ หมู่ที่ ๗ บ้านไหล่โก ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 200,000.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 18,500.00 บาท
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 19,000.00 บาท
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 150,000.00 บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 5,158.00 บาท
จ้างติดตั้งรางน้ำฝนรอบอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 40,000.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิค(รถกระเช้า) เลขครุภัณฑ์ 006-66-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 30,200.00 บาท
จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมพิธีเปิด (kick off) การทำความสะอาดครั้งใหญ่ (ฺฺBig Cleaning DAY) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 430.00 บาท
จ้างโครงการต่อเติมกันสาดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 30,000.00 บาท
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 1,980.00 บาท
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิจนและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 878.00 บาท
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 432.00 บาท
จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 2,500.00 บาท
ซื้อหมึกเติมปริ้นเตอร์ HP Ink tank ๑๑๕ กองช่าง (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕-๖๕-๐๐๐๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 1,710.00 บาท
ซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 14,400.00 บาท
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 8,157.00 บาท
จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดทำสนามแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งงที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สนามโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 15,000.00 บาท
ซื้อเสื้อสำหรับนักผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมสกรีนตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 7,280.00 บาท
ซื้อเสื้อสำหรับนักกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 57,540.00 บาท
จ้างเหมาเต็นท์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 8,000.00 บาท
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 6,500.00 บาท
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 3,240.00 บาท
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด)จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 4,552.85 บาท
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน และการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบขประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 10,000.00 บาท
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ โดยวิธีคัดเลือก ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 850,000.00 บาท
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 27,038.00 บาท
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 9,600.00 บาท
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 34,716.15 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บธ ๗๑๘๖ พิจิตร (๐๐๒-๕๔-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 38,790.00 บาท
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 2,450.00 บาท
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 12,273.00 บาท
ซื้อวัสดุสำนักงานธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 5,500.00 บาท
ซื้อวัสดุคอพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์)กองคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 11,910.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม(ช่วงที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 446,000.00 บาท
ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน ๕ รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 91,500.00 บาท
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 100,000.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ 2934 พิจิตร(๐๐๑-๖๑-๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 6,750.00 บาท
ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขันโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 49,042.00 บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยแบบผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 59,000.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 20,000.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๖๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 30,000.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดโต๊ะรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 16,800.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 8,000.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม ๔ ขา ขนาด ๒๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 29,000.00 บาท
ซื้อของรางวัลให้แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 26,614.00 บาท
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 13,003.00 บาท
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ป้ายกิจกรรมและป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 2,892.00 บาท
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่จัดงาน เวที ซุ้มต่างๆ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 25,000.00 บาท
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 3,500.00 บาท
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 8,700.00 บาท
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๔ สี Brother รุ่น HL-L ๓๒๗๐ CDW ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 15,960.00 บาท
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เต๊นท์ ตามโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ขนาด ๓x๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 9,200.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร (ช่วงที่ ๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 495,000.00 บาท
จ้างโครงการถมดินพร้อม ลงลูกรังข้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 118,000.00 บาท
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม(ชั้น ๑ และชั้น ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 200,000.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother รุ่น ็HL-๓๒๗๐ CDW กองคลัง (๔๘๕-๖๓-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 6,280.00 บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 690.00 บาท
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 2,375.40 บาท
จ้างเหมาเช่า เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ และไฟส่องสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 3,500.00 บาท
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 450.00 บาท
ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 2,000.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง ๔๘๕-๖๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 1,400.00 บาท
ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลหนองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 1,500.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 20,300.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother-HL-L๓๒๗๐ CDW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕-๖๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 4,800.00 บาท
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลหนองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 68,000.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 170,000.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ (๔๒๐-๖๓-๐๐๐๓)(๔๒๐-๕๓-๐๐๐๒) และประตูบานสวิง ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 5,700.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องประชุมสภา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 105,050.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูผู้สูงอายุและพิการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 74,890.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 138,740.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวม จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 62,800.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 15,200.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 15,250.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 15,200.00 บาท
จ้างทำตรายางของกองคลังเพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 1,050.00 บาท
ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 6,840.00 บาท
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 6,430.00 บาท
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 4,032.00 บาท
จ้างเหมาเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 3,060.00 บาท
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่พร้อมติดตั้งแสงสว่างปริเวณงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 25,000.00 บาท
จ้างเหมามหรสพ(ดนตรี)ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 12,000.00 บาท
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 4,100.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซม วิทยุ ICOM รุ่น ICOM รุ่น IC F ๕๐๒๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๔-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 4,494.00 บาท
จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 150,000.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเปลี่ยนแบตเตอรี่ กฉ ๒๙๓๔ พิจิตร เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 3,400.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรัีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ที่ ๑ บ้านต้นประดู่ - ถนนสายถ้ำโพธิ์ทอง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 26,462.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.สายแยกบ้านห้วยห้างหมู่ที่ 8 - ซอยระบบประปาหมู่บ้านรหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.96-028 ต.หนองหลุมอ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 19,316.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 300.00 บาท
จ้างเหมาการใช้โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-document และบริการดูแลระบบตลอดปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 2,000.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมเครรื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๕๙-๐๐๐๑ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 790.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ (๔๘๙-๖๓-๐๐๐๒) ของศูนย์เด็กเล็กบ้านบัวบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 750.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายข้างวัดหนองหลุม หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 12,934.00 บาท
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเครื่อง) 1 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 1,750.00 บาท
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 20,212.30 บาท
ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนซ่าน ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 487,000.00 บาท
ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙ บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 487,000.00 บาท
ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยห้าง ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 487,000.00 บาท
ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนป่าแดง ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 487,000.00 บาท
จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำหมู่ที่ 6 บ้านยางนกกระทุง - วังสำโรง(หน้าโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 3,750.00 บาท
ซื้อทรายหยาบ จำนวน 4 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 1,400.00 บาท
ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนไร่ ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 487,000.00 บาท
ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ บ้านไหล่โก ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 487,000.00 บาท
ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ บ้านต้นประดู่ ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 487,000.00 บาท
ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านต้นประดู่ ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 487,000.00 บาท
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (2 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่า วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 66,000.00 บาท
จ้างเหมารถแบ็คโฮเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 6,000.00 บาท
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทการจ้าง วิธีการ วันที่ประกาศ จำนวนเงิน