e-GP

กรองปีงบประมาณ:
ปีงบประมาณ:
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทการจ้าง วิธีการ วันที่ประกาศ จำนวนเงิน
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมูที่ ๑๑ บ้านโนนซ่าน ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร-บ้านวังปลาทู หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 250,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไหล่โก หมู่ 7 บ้านไหล่โก - บ้านโนนป่าแดง หมู่ที่ 2 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 250,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนไร่เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนซ่าน ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร (ช่วงที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 260,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 110,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเหนือพัฒนา เชื่อม หนองประดู่ ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 500,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสกัด หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยห้าง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร(ช่วงที่๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 250,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยเลียบคลองส่งน้ำต้นประดู่ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๑ บ้านต้นประดู่ ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 250,000.00 บาท
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 336,300.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสาย หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร เชื่อมต่อบ้านวังปลาทู หมู่ที่ 11 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิิจิตร(ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 500,000.00 บาท
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านไหล่โก หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก - ถนนสายบ้านโนนป่าแดง หมู่ที่ 2 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร(ช่วงที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 383,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 300,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายเจ้าพ่อปู่ดำ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 199,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยพัฒนาร่วมใจ หมุ่ที่ 7 บ้านไหล่โก ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 116,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิิจิตร (ช่วงที่ 4 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 500,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร (ช่วงที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 500,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอย 1 หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 272,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยร่วมใจ หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 301,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายกำไรทอง บ้านยางนกกระทุง หมู่ที่ 6 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร (ช่วงที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 500,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านต้นประดู่ หมู่ที่ 3 บ้านต้นประดู่ ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร เชื่อมต่อ ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (ช่วงที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 500,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายดงนางดำ หมู่ที่ 12 บ้านเหนือพัฒนา ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 198,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยอุดมสุข - ถนนซอยเย็นจิตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 499,000.00 บาท
จ้างโครงการลงลูกรังถนนสายดงนางดำ หมู่ 12 บ้านเหนือพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 302,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร เชื่อมต่อบ้านวังปลาทู หมู่ที่ 11 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จังหวัดพิจิตร (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 500,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยร่มเย็น บ้านต้นประดู่ หมู่ที่ 1 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 381,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 120,000.00 บาท
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 31,500.00 บาท
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 97,000.00 บาท
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทการจ้าง วิธีการ วันที่ประกาศ จำนวนเงิน