e-GP

กรองปีงบประมาณ:
ปีงบประมาณ:
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทการจ้าง วิธีการ วันที่ประกาศ จำนวนเงิน
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.หนองหลุม ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 10,000.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 7,200.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2653 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 8,000.00 บาท
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 111,992.00 บาท
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 28,715.00 บาท
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเตรื่องพัฒนาการ ศพด.อบต.หนองหลุม ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 35,700.00 บาท
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องพัฒนาการฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 27,200.00 บาท
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องพัฒนาการฯศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 30,600.00 บาท
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.หนองหลุม ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 10,000.00 บาท
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยางประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 8,000.00 บาท
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 6,840.00 บาท
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองหลุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 9,500.00 บาท
ซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 53,654.00 บาท
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 7,600.00 บาท
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 6,840.00 บาท
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 17,500.00 บาท
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทรายอะเบทและสารเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 90,000.00 บาท
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 19,330.00 บาท
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 18,950.00 บาท
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบแรงดันน้ำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 7,070.00 บาท
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 7,319.00 บาท
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตรของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 9,915.00 บาท
เหมาซ่อมแซมโครงการถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายคลองส่งน้ำวังสำโรง หมู่ 6 บ้านยางนกกระทุง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 71,000.00 บาท
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 5,810.00 บาท
จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 15,000.00 บาท
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 8,927.00 บาท
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ (ภาคปฏิบัติ) น้ำยาเคมีดับเพลิง แบบผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 17,500.00 บาท
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 17,441.00 บาท
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 3 เครื่องของศูนพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 7,500.00 บาท
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหนองสกัด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 250,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำไรทอง ซอย 1 หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 300,000.00 บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 5,291.00 บาท
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ซื้อวัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 58,050.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังถนนสายหนองตานก - มาบค้า หมู่ 12 บ้านเหนือพัฒนา - บ้านหนองนางนวล ต.3บ่อทอง อ.บางระกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 150,000.00 บาท
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเทอร์โมสแกน และชุดวัสดุทำเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 13,750.00 บาท
ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์นน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและชุดป้องกันสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 24,250.00 บาท
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง ต.หนองหลุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 63 3,037,000.00 บาท
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง - 30,700.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.หนองหลุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เฉพาะเจาะจง - 6,720.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดหนองหลุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เฉพาะเจาะจง - 5,760.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เฉพาะเจาะจง - 5,120.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.หนองหลุมประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เฉพาะเจาะจง - 8,820.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เฉพาะเจาะจง - 6,720.00 บาท
จ้าง้เหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต. หนองหลุม ประจำเดือน ะันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เฉพาะเจาะจง - 7,560.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เฉพาะเจาะจง - 7,560.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เฉพาะเจาะจง - 5,760.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เฉพาะเจาะจง - 6,480.00 บาท
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายหน้าวัดโนนป่าแดง - หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง เฉพาะเจาะจง - 234,000.00 บาท
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสายระมานน้อย พื้นที่ ม.1 บ้านต้นประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง เฉพาะเจาะจง - 36,000.00 บาท
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ พื้นที่ ม.8 บ้านห้วยห้าง - หมู่ 7 บ้านไหล่โก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง เฉพาะเจาะจง - 171,000.00 บาท
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงลูกรังถนนสายหมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่่ ต.หนองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง เฉพาะเจาะจง - 315,000.00 บาท
จ้างโครงปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายหน้าวัดโนนป่าแดง หมู่ที่ 2 --หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง เฉพาะเจาะจง - 52,000.00 บาท
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหนองสกัด หมุ่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง ต.หนองหลุม (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง เฉพาะเจาะจง - 500,000.00 บาท
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหน้าวัดโนนป่าแดง - หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง ต.หนองหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง เฉพาะเจาะจง - 234,000.00 บาท
เหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มโครงการจัดงานวันเด้กแห่งชาติ 2563 จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เฉพาะเจาะจง - 47,500.00 บาท
จ้างเหมาเครื่องเสียง เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เฉพาะเจาะจง - 9,000.00 บาท
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ เฉพาะเจาะจง - 17,655.00 บาท
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ เฉพาะเจาะจง - 16,219.00 บาท
ซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ เฉพาะเจาะจง - 16,596.00 บาท
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานรับพระราชทานฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ เฉพาะเจาะจง - 21,200.00 บาท
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ Brother Toner Tn-2380 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ เฉพาะเจาะจง - 6,300.00 บาท
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ เฉพาะเจาะจง - 9,419.00 บาท
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CT201635 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ เฉพาะเจาะจง - 13,100.00 บาท
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ OKI CD321 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ เฉพาะเจาะจง - 8,200.00 บาท
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ Brother HL-L3270 CDW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ เฉพาะเจาะจง - 10,850.00 บาท
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนญ์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เฉพาะเจาะจง - 8,360.00 บาท
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทการจ้าง วิธีการ วันที่ประกาศ จำนวนเงิน
Copyright © 2019. All rights reserved.