02 ข้อมูลผู้บริหาร ปี 2563

นายชอบ ถาวร
นายก อบต.หนองหลุม
นายประวัติ สร้อยมาลี
รองนายก อบต.หนองหลุม
-
-
นายชัยพงษ์ บุญส่ง
เลขานุการนายก อบต.หนองหลุม