กองช่าง

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
นายพิเชียร ตุงคะศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเนติ พันธุ์พินิจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน