กองช่าง

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
นายพิเชียร ตุงคะศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเนติ พันธุ์พินิจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศักดิ์สิทธิ์ เข็มทอง
จ้างเหมา(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)
นางสาวผลิดา น้อยพันธ์
จ้างเหมา (งานธุรการกองช่าง)