กองคลัง

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
นางนิรดา แน่นอุดร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางญาดา เรื่องลือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายไพรโรจน์ อติกรชวรินทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวเสาวนีย์ เกตุมะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสุรินทร์ ฉายศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวฐานิตตา วงค์รอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุพรรษา ช้างลอย
จ้างเหมา(งานจัดเก็บรายได้)