กองคลัง

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
นางญาดา เรื่องลือ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายไพรโรจน์ อติกรชวรินทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวเสาวนีย์ เกตุมะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวฐานิตตา วงค์รอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุรินทร์ ฉายศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปราณี น้อยพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้