กองการศึกษา

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
นางสาวลำเพย กางสือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนงพงา รัถยาวิวัฒน์
ครู ค.ศ.1
นางจิราภา สิงห์ลอ
ครู ค.ศ.1
นางสาวญาตาวี ถาวร
ผดด.ศพด.บ้านบัวยาง
นางเกษร มาน้อย
ผดด.ศพด.วัดหนองหลุม
นางสาววราภรณ์ สิงห์ลอ
จ้างเหมา .ศพด. อบต.หนองหลุม
นางสาวนิตยา ทองดอนอินทร์
จ้างเหมา.ศพด.บ้านบัวยาง