กองการศึกษา

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
นางสาวลำเพย กางสือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนงพงา รัถยาวิวัฒน์
ครู ค.ศ.1
นางจิราภา สิงห์ลอ
ครู ค.ศ.1
นางเกษร มาน้อย
ผดด.ศพด.อบต.หนองหลุม
นางสาวญาตาวี ถาวร
ผดด.ศพด.อบต.หนองหลุม
นางสาววนิดา ทองพูล
ผช.ครูผดด.ศพด.บ้านบัวยาง
Copyright © 2019. All rights reserved.