กองการศึกษา

นายสุชาติ ราญพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
นางสาวลำเพย กางสือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววนิดา ทองพูล
นักวิชาการศึกษา
นางสาววราภรณ์ สิงห์ลอ
จ้างเหมา(งานธุรการกองการศึกษา)
นางสาวนงพงา รัถยาวิวัฒน์
ครู ค.ศ.1
นางจิราภา สิงห์ลอ
ครู ค.ศ.1
นางสาวญาตาวี ถาวร
ผดด.ศพด.บ้านบัวยาง
นางเกษร มาน้อย
ผดด.ศพด.วัดหนองหลุม
นางสาวธิดา สร้อยมาลี
จ้างเหมา .ศพด. อบต.หนองหลุม
นางสาวนิตยา ทองดอนอินทร์
จ้างเหมา.ศพด.บ้านบัวยาง