จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้ง 12 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองหลุม