จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน)